Algemene Voorwaarden Getfix

Getfix
Polderstraat 3
4815 AG Breda
Kvk nr. 61194832
( Algemene voorwaarden reparaties )

Artikel 1: Algemene voorwaarden informatie

Getfix, gevestigd in Breda met Kvk nr. 61194832
Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Artikel 2: Garantie
Op de onderdelen die Getfix gebruikt en op de reparaties geldt een garantie periode van drie maanden. Fabrieksgarantie komt vaak te vervallen wanneer Getfix het apparaat opent en repareert. In veel gevallen kunnen wij de reparaties zonder zichtbare sporen uitvoeren. Maar kleine verschillen met hoe het toestel er uit zag voor de reparatie, zijn altijd mogelijk. Indien u apparaat gerepareerd is door Getfix en er dient zich een ander probleem voor is dit niet per definitie de schuld van Getfix. Dit kan door verschillende redenen komen:
2.1a Toestel was defect en gaf geen beeld of ander ernstig defect waardoor Getfix geen controle heeft kunnen uitvoeren op het apparaat of alle functies naar behoren werkte.
2.1b. Tevens kan een klacht wat telkens terugkeert een ander reden hebben dan Getfix heeft opgelost.

2.2.Garantie van Getfix  komt te vervallen door: : – Eerdere schade, zoals val- of waterschade; – Softwarematige toepassingen (zoals jailbreaken); – Externe omstandigheden (vallen, waterinloop, blikseminslag, etc) – Doordat u zelf of iemand anders heeft geprobeerd de klachten te herstellen.

2.3. Garantie gaat in op de factuur datum. U kunt alleen aanspraak maken op de garantie op vertoon van uw kassabon of factuur.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
Getfix is aansprakelijk ( verzekerd bij een erkend verzekeringsbedrijf ) voor verlies of diefstal van het product indien het bij op locatie is. Soms komen andere problemen pas naar voren als wij de reparatie gaan uitvoeren. Hiervoor kan Getfix niet aansprakelijk gesteld worden. Klachten die na de reparatie voordoen en die niets met de reparatie te maken hebben kan Getfix niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 4: Verborgen gebreken
Getfix repareert alleen de in opdracht gegeven reparatie die door de klant is aangegeven. Komt Getfix verborgen gebreken tegen tijdens het open maken van het apparaat, dan wordt de klant hiervan direct op de hoogte gebracht. De klant kan dan zelf bepalen of hij/zij de verborgen gebreken gerepareerd wilt hebben tegen meer prijs.

Artikel 5: Kwaliteit
Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, ruilonderdelen. Getfix plaatst geen onderdelen die door klant zelf zijn aangeschaft danwel op een andere manier zijn verkregen.

Artikel 6: Verlies van gegevens
Getfix is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data, simkaart, geheugenkaart of soortgelijke. Een aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van gegevens. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up.

Artikel 7: Waterschade onderzoek
Bij waterschade producten worden standaard waterschadebehandelingskosten in rekening gebracht ongeacht het resultaat van deze behandeling. Op waterschade producten geven wij geen garantie ook niet op het eventuele vervangen onderdeel. Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek functieverbetering of -vermindering optreedt i.v.m. corrosie van componenten. Getfix kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging het product te herstellen.

Artikel 8: Betaling
De betaling dient netto contant of per pin plaats te vinden bij teruggave van de ter reparatie aangeboden producten.

8.1. Indien betaling niet contant of per pin plaatsvindt, dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder het recht op verrekening of aftrek van enige korting, op een door Getfix aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

8.2. Na het verstrijken van 5 dagen na de factuurdatum is de u van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 2% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

8.3. Zolang u niet aan uw betalingsverplichtingen hebt voldaan, zal Getfix het wettelijk retentierecht uitoefenen.

8.4. In geval van faillissement of surseance van betaling van u (zakelijke klant) of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Getfix en de verplichtingen van u jegens Getfix onmiddellijk opeisbaar.

8.5. Indien Getfix haar vordering ter incasso uit handen moet geven, bent u een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van € 250,-.

8.6. Indien Getfix kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9: Niet betaalde producten/diensten
Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail / post van Getfix aan de klant dat het product gereed is en de klant gedurende een periode van 30 dagen heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, is Getfix bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant. Voor producten waarbij na onderzoek blijkt dat het product niet meer op een economisch haalbare wijze hersteld kan worden zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden. Daarin wordt ook gegeven om het defecte product retour te ontvangen na betaling van de onderzoekskosten en eventuele verzendkosten.

Artikel 10. Betalingen op factuur
Getfix accepteert alleen betalingen op factuur van, bij Getfix, aangemelde bedrijven. Facturering is daarbij alleen mogelijk op 14 dagen.

Artikel 11: Prijzen
De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op onze websites (uitsluitend fouten op de website) of zoals overeengekomen tussen onze medewerker(s) en klant. Eventueel vermeerderd met de verzendkosten of onderzoekskosten. Alles is inclusief BTW en montagekosten.

Artikel 12: Geschillen
Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen. – Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van Getfix. Getfix blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. – De klant heeft het recht gedurende vijf weken nadat Getfix zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.